Zgłoś projekt

Skorzystaj z naszych materiałów, aby lepiej opisać Twój pomysł:

  Prosimy o uzupełnienie poniższych pól w celu uzyskania wstępnej oceny

  Na jakim etapie jest Twój projekt? Zaznacz opcje, które najlepiej charakteryzują jego zaawansowanie:

  Mam pomysł na rozwój produktu/usługiMam analizę rynku i konkurencjiMam gotowy prototyp i/lub wyniki badań laboratoryjnych (np. in vitro)Mam relacje z potencjalnymi odbiorcami i znam ich zdanie na temat rozwijanego produktu/usługiMam partnera do akceleracji, anioła biznesu, fundusz zalążkowyMam gotowy MVP (minimum viable product)Mam już pierwszych klientów (early adopters)
  (max. 5 MB)


  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest TERRA seed SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjskiej 33/22, 30-504 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695788, REGON: 368308170, NIP: 6762536305, dalej jako „Administrator”.

  W celu weryfikacji Twojego zgłoszenia (dalej jako „zgłoszenie”), Twoje dane będą przetwarzane.

  Wszelka komunikacja w przedmiocie Twoich danych osobowych powinna się odbywać za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@abanfund.vc.

  Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz zgłoszenia, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli, a także w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit.f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo –> zawarcie i wykonanie umowy). Dane osobowe pozyskane w powyższy sposób mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych).

  Dane nie będą nikomu udostępniane (tj. niezależnemu administratorowi danych), chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć Twoje dane (tj. podmiot działającym w jej imieniu) np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki.

  Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Masz prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b) żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;
  c) żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) żądania przeniesienia danych osobowych;
  e) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować niemożliwością weryfikacji Twojego zgłoszenia.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia merytorycznej analizy zgłoszenia oraz zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze zgłoszoną aplikacją lub prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Administratora, lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

  Informujemy, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.