Informacje prawne dla Inwestorów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI 

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023r poz. 681 z późń. zm. – dalej: „UFI“) wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 г. poz. 1723 dalej: „ustawa zmieniająca“) dotyczących m.in działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej: „ASI”) informuje się, że m.in.: 

 1. wprowadzone zostały zmiany w zakresie możliwości traktowania osób fizycznych jako klientów profesjonalnych tj. podmiotów, które mogą wnieść wkład do ASI. I tak uznanie osoby fizycznej za klienta profesjonalnego wymaga złożenia przez osobę fizyczna wniosku o traktowanie jej jako klienta profesjonalnego, dokonania przez zarządzającego ASI oceny jej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwa ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także wniesienia przez osobę fizyczną wkładu do ASI, którego wartość będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (z zastrzeżeniem pkt (iv)) odnośnie wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro). Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.
 2. przyjęto – z zastrzeżeniem pkt (iv) – że w przypadku woli zbywania praw uczestnictw w ASI (jak udziałów w sp. z o.o., akcji w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej, praw i obowiązków w spółce komandytowej) czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający ASI zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji nabywca nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 UFI. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna. Przy czym należy mieć na uwadze, że niezależne obostrzenia dotyczące zbywania praw uczestnictwa mogą być zawarte np. w umowie spółki lub statucie ASI. 
 3. uznano – z zastrzeżeniem pkt (iv) – że środki na wkład wnoszony do ASI przez osobę fizyczną nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
 4. przepisów dotyczących punktów (i) – (iii) nie stosuje się, w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni opisani w art. 2 pkt 13a lit. a-m UFI.
 5. do art. 8a UFI dodany został ust. 4 wskazujący, że ASI nie może zawierać również umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczek lub zawierającym inna umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna, przy czym ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 UFI. Umowy wskazane w niniejszym punkcie a zawarte przed 29 września 2023 nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym.

Ustawa zmieniająca wprowadziła przepisy przejściowe, a w tym odnoszące się do podmiotów będących inwestorami ASI przed dniem wejścia w życie zmian tj. 29 września 2023 roku, które stanowią, że: 

 1. osoby fizyczne, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 29 września 2023r.) prawa uczestnictwa ASI i które nie spełniały warunku określonego w art. 70k ust. 3 UFI (wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro) pozostają inwestorami ASI.
 2. osoby fizyczne wskazane w pkt (vi) nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa w ASI, w szczególności uczestniczyć w:
 • – podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • – obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, 
 • – zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 UFI tj. równowartości w złotych kwoty 60 000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 UFI.

Przeskakiwanie W Barku Objawy Jarosław

 1. Acquistare Cordarone Online | Acquistare Cordarone Senza Ricetta In Italia Serra A Mare: System chirurgiczny Da Vinci pomaga chirurgom, oferując wciągający widok pola chirurgicznego, lepszą zręczność, zwiększoną precyzję i większy komfort podczas wykonywania operacji
 2. Comprar Erythromycin Generico Barato En Linea Vall Zelaya De Las Torres - Makrofag jest ważną komórką odpowiedzi zapalnej
 3. Kjøpe Seroquel (quetiapine) 300mg, 200mg, 100mg, 50mg Trygt Online Brekstad: Ten zwięzły, łatwy do odczytania format zawiera studia przypadków, analizy ekspertów i praktyczne porady na tematy, które wpływają na Ciebie najbardziej

Tężec objawy

Comprar Celebrex Sin Receta En Farmacia Cortés De Las Torres
Strona NeurologyLive stroke clinical focus służy jako źródło aktualizacji i informacji związanych z opieką kliniczną i zarządzaniem udarem mózgu i chorobami naczyń mózgowych, zawiera wiadomości, podcasty i filmy o najnowszych działaniach FDA, aktualizacje wytycznych klinicznych, wywiady z lekarzami oraz wyniki badań i badań klinicznych
Comprare Depakote Online | Comprare Depakote Senza Ricetta A Basso Costo Vania Laziale
W tej analizie użyliśmy częściowej korelacji z wartościami CL jako zmiennymi zależnymi i LASMI lub GFFP jako zmiennymi niezależnymi po kontrolowaniu wieku, genotypu APOE4 I etapu poznawczego (NC i MCI)
Warto zauważyć, że jako pierwsza generacja statyn, lowastatyna zajęła pierwsze miejsce zarówno w rankingach obniżających TG, jak i TC, co nie jest takie samo, jak oczekiwaliśmy

Koklusz leczenie naturalne

Zakup Tretinoin - Kupić Tretinoin Najniższą Cenę Bytom
Wolniejszy metabolizm nie oznacza, że przybierzesz na wadze, ale Zwiększa to prawdopodobieństwo, zwłaszcza jeśli jesteś nieaktywny i nadal jesz mniej niż idealną dietę, do której przywykłeś w College'u
Vente De Ditropan Générique Pas Cher En Pharmacie En France Louis
Wreszcie, ważne jest również, aby pamiętać, że wyniki kontroli zostały wybrane w celu oceny ważności związku między zdarzeniami niepożądanymi serca a szczepieniami
Comprar Anastrozole Sin Receta Os Roque Del Penedès